Wettelijk beloningsbeleid

NLD is wegens de kleine omvang, eenvoudige structuur en de daardoor zijdens de AVG ongewenste want eenvoudige herleidbaarheid naar betrokkenen, niet verplicht een uitgebreide beschrijving van het beloningsbeleid breed te publiceren. Cliënten en andere belanghebbenden kunnen op afspraak ten kantore van NLD, inzage krijgen in deze regeling.

Wél bevestigen wij op deze plaats dat ons beloningsbeleid voldoet aan de wettelijke eisen en dat het zó is opgesteld dat het een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid is dat in lijn is met de strategie en risicobereidheid, bedrijfswaarden en zakenethiek van NLD en waarbij rekening is gehouden met de langetermijnbelangen van NLD, de relevante internationale context en het maatschappelijk draagvlak.